Podatek od ubezpieczenia na życie

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Z takich opłat są zwolnieni niektórzy w zależności od posiadanego ubezpieczenia. Powody do radości powinni mieć spadkobiercy świadczeń z polisy życiowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego. Kwota pochodząca z odszkodowania stanowi nie wzbogacenie podatnika a zadośćuczynienie za stratę bliskiej osoby.

Co jest zwolnione z podatku?

Kwoty, które są zwolnione z podatku dochodowego, są zwykle zdefiniowane w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) jako:

  • „suma ubezpieczenia”,
  • „suma wpłaconych składek”,
  • „zwrot sumy wpłaconych składek”,
  • „przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia”.

Powyższe zapisy dotyczą jednak ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowi, gdzie tzw. podatek Belki zapłacić trzeba. W innych przypadkach, np. polisy posagowej dla dziecka, tej opłaty już nie ma, więc z łatwością można wyliczyć – przy założeniu określonej wysokości składki – kwotę, jaką otrzyma dziecko po uzyskaniu pełnoletniości. Jeżeli natomiast w trakcie obowiązywania umowy rodzic lub opiekun poniesie śmierć, ubezpieczony nie tylko otrzyma stosowne odszkodowanie, ale będzie ono także pobawione podatku od spadku i darowizn.

Podatek dochodowy przy rezygnacji z umowy

Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się zrezygnować z ubezpieczenia przed końcem jego umowy, zażąda od ubezpieczyciela wypłaty tzw. wartości polisy, czyli sumy wpłaconych składek, która jest powiększona o zyski kapitałowe wypracowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wtedy tylko zysk z danego ubezpieczenia podlega opodatkowaniu. Ile dokładnie? Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało pobrać 19% podatek dochodowy.